Az AMINO brojler takarmányok kísérleti eredményei

Az AMINO brojler takarmányok kísérleti eredményei

Alábbi cikkünkben AMINO brojler takarmányainkkal végzett etetési kísérleteink eredményeit foglaljuk össze. A kísérletek során arra kerestük a választ, hogy a csökkentett nyersfehérje tartalmú AMINO brojlertakarmányaink, valamint a kifejlesztésre került AMINO prestarter takarmányunk hogyan befolyásolja a naturális mutatók alakulását brojlercsirkéknél.

A kísérletek megvalósításának helyszíne a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Élettani és Takarmányozástani Intézete Takarmányozás-élettani csoportjának herceghalmi telephelye.
A kísérleteket kezelésenként 50 db ROSS 308 genotípusú brojler kakassal végeztük hat ismétlésben az alábbiak szerint:

  • Kontroll – Kontroll (4 fázis)
  • Konroll+P – Kontroll+prestarter (5 fázis)
  • AMINO – AMINO brojlertakarmányok (4 fázis)
  • AMINO+P – AMINO brojlertakarmányok+AMINO prestarter (5 fázis)

A takarmányok fontosabb táplálóanyagait az 1. táblázatban foglaltuk össze. Kontroll takarmányként a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. kereskedelmi forgalomban lévő Platinum brojler sora szolgált. Az egyes kezelések ugyanazon takarmányozási fázisainak takarmányai között csak a nyersfehérje arányában volt különbség. A kontroll és AMINO takarmánysoroknál négy takarmányozási fázist alkalmaztunk (indító: 1-10 napig, nevelő I.: 11-20 napig, nevelő II.: 21-30 napig, befejező: 31-42 napig), míg a prestarter takarmányt is fogyasztó csoportok esetében a kísérlet indulásakor öt napon keresztül (1-6 nap) AMINO prestarter takarmányt fogyasztottak a madarak, majd ezt követően tértek át az indító takarmányra. A további fázisváltások időpontjai megegyeztek a többi kezelésnél leírtakkal.

  1. táblázat A kísérletekben etetett takarmányok fontosabb táplálóanyag tartalma

Amino táplálóanyag tartalom

Eredmények és értékelésük

Az 1. ábrán kék színnel jelölt oszlopok a kontroll takarmánysort fogyasztó, míg a zöld oszlopok az AMINO brojlertakarmánnyal nevelt csoportok adatait szemléltetik. Mind a kontroll, mind pedig az AMINO takarmánysort fogyasztó csoportok esetében megállapítható, hogy azok a kezelések, amelyek AMINO prestarter takarmányt is fogyasztottak, statisztikailag is igazolható mértékben nagyobb súlygyarapodást értek a prestarter fázis végére. A kontroll esetében 9, míg az AMINO csoportoknál 19 grammal nagyobb súlygyarapodást értek el a prestarter takarmányt is fogyasztó kezelések.
A négy kezelés adatait összehasonlítva is azt tapasztaltuk, hogy a prestarter takarmányt is fogyasztó csoportok szignifikánsan nagyobb súlygyarapodást értek el, míg a kontroll és AMINO, valamint a kontroll+P és AMINO+P kezelések között nem találtunk statisztikailag is igazolható különbséget.

  1. ábra A brojlercsirkék testsúlyának alakulása a prestarter fázis végén (5 nap)
Amino kísérlet testsúly

A, B, és a, b jelölés magyarázata: Az „A” és „B” az azonos takarmánysort fogyasztó csoportok esetében az AMINO prestarter takarmány etetésének hatására bekövetkezett szignifikáns különbséget jelöli. Az „a” és „b” pedig a négy kezelés adatainak statisztikailag is igazolható eltéréseit szemlélteti ugyancsak. A választott szignifikancia szint mindkét esetben p<0,05.

A hizlalás végén mért adatokat vizsgálva az azonos takarmánysort fogyasztó csoportok között a kontroll takarmányoknál a prestarter javára 44 gramm, míg az AMINO takarmányoknál 177 gramm különbséget tapasztaltunk, ugyanakkor ez csak az AMINO takarmánysor esetében volt statisztikailag is igazolható mértékű (p<0,05).
A négy kezelés adatait összevetve az AMINO+P kezelés érte el a legjobb eredményt 3.489 grammal. A különbség valamennyi csoporthoz képest statisztikailag igazolható mértékű volt (p<0,05). A többi kezelés adatai között ugyanakkor nem találtunk szignifikáns eltérést.

     2. ábra: A brojlercsirkék testsúlyának alakulása a hizlalás végén (42 nap)

Amino kísérlet testsúly

A, B, és a, b jelölés magyarázata: Az „A” és „B” az azonos takarmánysort fogyasztó csoportok esetében az AMINO prestarter takarmány etetésének hatására bekövetkezett szignifikáns különbséget jelöli. Az „a” és „b” pedig a négy kezelés adatainak statisztikailag is igazolható eltéréseit szemlélteti ugyancsak. A választott szignifikancia szint minkét esetben p<0,05.

Az adatok értékelése során vizsgáltuk az egyes kezelések fajlagos takarmányfelhasználását is (3. ábra). Általánosságban elmondható, hogy az egyes kezelések értékei szűk határok között (1,48-1,55) mozogtak. Az adatelemzés eredményei nem mutattak statisztikailag is igazolható különbséget az AMINO prestarter takarmány etetésekor az azonos takarmánysort fogyasztó csoportoknál, és a négy kezelés adatainak összehasonlítása során sem tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket.

     3. ábra A fajlagos takarmány felhasználás alakulása a hizlalás végén (42 nap)

Amino kísérlet testsúly

A, a jelölések magyarázata: Az azonos takarmánysort fogyasztó csoportok esetében az AMINO prestarter takarmány etetésének hatására bekövetkezett különbségek („A”) és a négy kezelés adatainak összehasonlítása során („a”) sem került igazolásra szignifikáns eltérés p<0,05 szinten.

Összefoglalás

Összefoglalóan elmondható, hogy az AMINO prestarter takarmány etetése mind a Platinum takarmányokat fogyasztó kontroll, mind pedig a kísérleti, azaz az AMINO takarmánysorral nevelt brojlercsirkék esetében statisztikailag is igazolható mértékben növelte a prestarter fázis végén mért súlygyarapodást a prestartert nem fogyasztó kezelésekhez képest. A kontroll takarmányokat összevetve a prestarter javára 44 gramm, míg az AMINO takarmányoknál 177 gramm különbséget tapasztaltunk, amely különbség az AMINO takarmánysor esetében statisztikailag is igazolható mértékű volt (p<0,05).
Általánosságban elmondható, hogy a hizlalás során valamennyi kezelés kedvező, a ROSS 308 technológiát meghaladó termelési eredményeket ért el. A legnagyobb súlygyarapodást, 3.498 grammot, és a legkedvezőbb fajlagos takarmányértékesítést 1,48 kg/kg-t is az AMINO prestarter takarmányt is fogyasztó AMINO sor esetében tapasztaltuk.

Dr. Tanai Attila
fejlesztési vezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Hasonló bejegyzések